• Hospitalitat

  ACOLLIR – PROTEGIR – PROMOURE – INTEGRA

  El Programa HOSPITALITAT es una acció promoguda conjuntament per la Fundació Monti·Sion Solidària i Patronat Obrer de Sant Josep.

  · Contextualització del Projecte.
  Es una realitat a la nostra societat la presència de persones en situació d’alta precarietat habitacional: infrahabitatges, relloguers, espais ocupats, etc. Davant aquesta circumstància cal treballar per la dignitat i els drets de les persones migrades més vulnerables des de l’acollida, la formació i la incidència. Totes aquestes persones presenten una alta vulnerabilitat ja que no disposen de cap recurs residencial estable i les seves fonts d’ingressos són inexistents o molt precàries (sempre en l’economia submergida).
  Aquestes experiències tenen en comú la recerca d’uns objectius generals:

  Objectiu1. Millorar el dret a l’accés a l’habitatge digne per a persones d’origen immigrant en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió assegurant-ne la seva estabilitat habitacional.

  Objectiu2. Oferir acompanyament social i jurídic per afavorir el procés de regularització i autonomia, i promoure la formació i la capacitació per tal d’augmentar l’ocupabilitat de les persones adherides al programa.

  Objectiu3. Afavorir la creació de vincles i ampliació de les xarxes socials a través de comunitats d’acollida des d’una mirada intercultural afavorint el procés d’integració i l’increment del benestar de les persones usuàries.

  Objectiu4. Promoure la cultura de l’hospitalitat a través de la sensibilització al públic en general i l’acompanyamen de persones i famílies als diferents espais d’acollida del programa.
  Les vulnerabilitats que afecten a tot el col.lectiu de persones acollides en el projecte són:

  · Manca de recurs residencial estable i digne.
  · Alta precarietat per poder afrontar les despeses de les necessitats bàsiques (un nombre important dels acollits ha estat vinculat a entitats públiques o privades que ofereixen ajuda per alimentació, higiene i transport).
  · Situació administrativa irregular (associada a llargs temps d’espera per a les diferents gestions a fer amb l’administració i a la complexitat de les mateixes, des que la majoria de tràmits són online: es constata una bretxa digital que augmenta la situació de dependència d’aquestes persones).
  · Inexistència d’ingressos econòmics regulars (quan n’hi ha algun).
  · Xarxes socials (a territori) molt fràgils i inestables o molt poc consolidades.

  També es constaten altres vulnerabilitats que augmenten la dificultat del procés d’integració i autonomia plena: baix domini (amb la conseqüent dificultat de comprensió i comunicació) del català i el castellà, manca d’alfabetització en la pròpia llengua materna, “analfabetisme” informàtic. Des de diferents recursos propis i d’altres entitats (amb les quals col·laborem) oferim possibilitats de millorar aquests temes d’aprenantatge, però suposa un temps més llarg en el procés d’integració i inserció.

  Vinculat al context de pandèmia cal tenir en compte noves vulnerabilitats detectades amb les quals també es troben altres entitats públiques i privades que treballen amb els col.lectius migrants i amb risc d’exclusió social:

  Empitjorament de l’atenció sanitària d’alguna de les persones: temps d’espera per a cites mèdiques, dificultat d’obtenir-les, cites online a les quals no saben com accedir-hi i encariment d’alguns medicaments

  El programa Hospitalitat pretén possibilitar l’allotjament temporal per a situacions d’urgència social a persones beneficiàries del FSM / Patronat Obrer que, davant la manca d’allotjament o la impossibilitat de romandre al seu domicili, ja sigui per motius econòmics, socials, sanitaris o derivats de l’absència de familiars, requereixen l’accés a altres formes alternatives de convivència, sempre baix la premissa de la temporalitat.

  1. OBJECTIUS

  I. Fundació Montisión i Patronat Obrer en el marc de l’atenció integral a les persones necessitades, oferiran ajuda a persones amb necessitats d’allotjament, aportant solucions adeqüades, quan conflueixin alguna/es circumstàncies afegida/es como pot ser la manca de treball, situació irregular, edat avançada, problemes de mobilitat, salut deficient, víctimes del delicte, etc. que en el seu conjunt les converteixi en persones especialment vulnerables.

  II. Fundació Montisión i Patronat Obrer prestaran també especial atenció als aspectes socials, personals, de formació i de recerca de treball de les persones ateses en el programa Hospitalitat per a procurar una millora integral de les seves circumstàncies.

  2. DETERMNACIÓ DE LA POBLACIÓ DIANA. PERFIL D’INCLUSIÓ EN EL PROGRAMA.

  El programa Hospitalitat va adreçat a:
  · Persones o famílies per qui la manca de vivenda suposa el principal factor desestabilitzador en les seves vides i afecta la seva dignitat com a individus en societat.
  · Persones que es troben en situacions d’urgència i precarietat per manca de vivenda.
  · Nuclis familiars amb problemes i especialment amb menors involucrats, als que la disponibilitat de vivenda suposaria un factor clau en la seva millora.

  3. CONDICIONS D’INCLUSIÓ

  · Ser beneficiari/a del FSM o Patronat Obrer
  · Les persones candidates han de presentar uns trets bàsics de responsabilitat i honestedat i s’han de mostrar disposades a que es verifiqui la realitat i transparència de la informació que aportin.
  · Hi poden optar tant una persona com un nucli familiar. En el cas que la seva situació sigui irregular, s’haurà de valorar la possibilitat real de regulació a curt termini.
  · Presentar dificultats econòmiques sobrevingudes que els impedeixi accedir o continuar en una vivenda o habitació en un pis compartit.
  · Presentar una situació habitacional insegura: per exemple, manca de vivenda, viure de forma provisional amb familiars, coneguts, veïnats o amics per no disposar de recursos per un lloguer.
  · Disposar d’autonomia funcional, es a dir, no patir incapacitat o malaltia física i/o psíquica que comporti la necessitat d’assistència de terceres persones ( fora del nucli familiar) per a la realització de les tasques bàsiques de la vida quotidiana.
  · Tenir predisposició a avançar en el seu procés d’integració socials, laboral, etc.
  · Demostrar una mínima capacitat de resolució de problemes en la seva vida.
  · A priori, no serien candidates al programa les persones amb escasses o nul·les possibilitats d’empleabilitat, no obstant això, es podran valorar casos especials.
  · Les persones candidates no han de patit addiccions greus, les quals anul·larien completament els efectes de l’ajuda.

  4. PROCÉS DE SELECCIÓ

  Atenent la necessitat de verificar la idoneïtat de les persones candidates i també la limitació dels recursos habitacionals, és precís establir un sistema per a realitzar la selecció entre les eventuals propostes d’accés al programa.

  Es facilitarà la informació general del programa a les persones coordinadores de les diferents seccions i a les persones que realitzen les entrevistes d’accés i renovació (FSM i Patronat Obrer) perquè siguin elles les que, en el moment que coneguin algun cas que entri en el perfil, puguin fer una proposta a les persones coordinadores del programa Hospitalitat, qui farien un primer contacte amb la persona beneficiària per a convocar-la/les a un procés d’entrevista i recollida d’informació. Aquest procés permetrà valorar la seva idoneïtat en funció del perfil d’inclusió establert. S’intentarà que en aquest procés hi sigui present al manco un dels integrants de l’equip responsable del programa Hospitalitat, de cada una de les entitats participants (FSM / PO)

  A resultes de la informació obtinguda durant aquest procés, l’equip responsable del programa Hospitalitat decidirà sobre l’acceptació de la/les persona/es candidata/es.

  En el cas de l’acceptació es promourà la confecció del Pla de Intervenció i Seguiment Individualitzat (PISI)

  5. PLA D’INTERVENCIÓ I SEGUIMENT INDIVIDUALITZAT.

  Un cop acceptada l’entrada de la persona al programa Hospitalitat, es farà un pla d’intervenció ad hoc que contempli no només la proposta d’allotjament sinó també les necessitats individuals/familiars i les diverses accions i recursos que s’han d’activar. En la confecció del PISI intervindran, a banda de les persones coordinadores del programa (FSM + Patronat), les persones responsables de les àrees implicades i la persona voluntària que realitzarà l’acompanyament. Pareix oportú pensar que alguna/es persona/es de FSM/Patronat Obrer haurà de fer un acompanyament a les persones beneficiàries durant l’execució del PISI. S’haurà de plantejar la conveniència de disposar d’un grup de voluntaris/es que puguin fer aquests acompanyaments (no necessàriament presencials), col·laborant amb les persones que coordinen el programa.

  Aquest Pla d’intervenció es presentarà posteriorment a la persona beneficiària, la qual un cop consensuats el seus termes amb l’equip coordinador, l’haurà d’acceptar. En aquest moment es signaran compromisos tan importants com l’acceptació de la temporalitat del programa.

  A banda, els/les responsables del FSM i Patronat Obrer hauran d’abordar en el moment oportú la possibilitat de que la persona beneficiària contribueixi d’alguna manera retornant part de l’ajuda que rep.

  6. RECURSOS MATERIALS.

  Comptem amb els recursos dels que ja disposen les dues organitzacions en les seves diverses línies d’ajuda. Tampoc s’han d’oblidar els recursos d’allotjament que les administracions públiques posen a l’abast de la ciutadania.

  També es contempla la possibilitat de sumar a aquest projecte altres espais que es puguin posar al abast des d’algunes congregacions religioses que disposen de llocs ociosos. Aquestes comunitats podríen integrar-se en el projecte en la mesura de les seves possibilitats i inquietuds.

  Actualment s’està treballant en l’oferiment realitzat pels gestors de Son Bono, que consisteix en vàries habitacions on poder allotjar unes 6/8 persones. S’han de realitzar unes obres de condicionament.

  També es contempla la disponibilitat d’un pis tutelat que gestiona el Patronat Obrer.

  Es planteja, un cop es disposi d’aquestes places, iniciar una experiència pilot d’allotjament que serveixi per comprovar la viabilitat del programa, reorientar objectius si es considera necessari i eventualment ampliar l’oferta habitacional cercant altres vivendes

  7. RECURSOS HUMANS.

  Des del primer moment els patronats de les dues Fundacions han liderat i impulsat aquest nou programa fruit de la coperació de les dues entitats vers un objectiu comú de millora de la qualitat de vida de les persones beneficiàries de les dues organitzacions. L’eqip humà de la FMS i del Patronat, tant personal assalariat com les persones voluntàries recolzen aquesta iniciativa. Es va constituir un equip tractor amb quatre persones, dues en representación de cada entitat que han estat treballant en la definició del projecte.

  A partir d’aquí es constitueix un Comitè que ha de vetllar per la consecució dels recursos materials i humans necessarisper l’execució del projecte i fer-ne un seguiment. Aquest Comitè estarà integrat per persones en representació de la Fundació Monti-Sion Solidària, la Fundació Patronat Obrer de Sant Josep i de Son Bono.

  El Comitè nomenarà un equip de persones, professionals assalariats i persones voluntàries d’entre les que formen part de les dues entitats impulsores del programa per tal de dur a terme les diferents tasques : selecció i acollida de les persones usuàries del programa, acompanyaments, etc. Les persones voluntàries en aquest programa rebran una formació ad hoc sobre els objecius i continguts d’aquest nou programa. És important la complementarietat del programa d’hospitalitat amb la resta de programes treballats des de la FMS i Patronat Obrer. Sols amb la conjunció de esforços i recursos de les dues organitzacions es pot engegar el projecte amb garantíes

  8. FUNCIONAMENT DE LA COMUNITAT D’ACOLLIDA

  Per el bon funcionament del espai d’acollida es fan necessàries tota una serie de normes i instruccions que facilitin la convivència. Deures, obligacions dels usuaris del servei, horaris, respecte a les instal.lacions, moviliari i, per suposat a les persones, tant usuàries com els professionals i voluntaris són les matèries que conformen la Guia de Convivència ja preparada.

  Cookies

  Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

  Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies