document: guia d’imatge corporativa

versió: 25/05/2021

GUIA D’IMATGE CORPORATIVA

Aquesta guia té per objectiu donar les pautes bàsiques per al compliment de les actuacions en matèria d’informació i comunicació per a les entitats que rebin subvencions per part de la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Les orientacions es realitzen en funció del que disposen les diferents convocatòries, el que estableix la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears i la resta de legislació aplicable.

IDEES GENERALS

D’acord amb l’esmentada llei, s’entén per publicitat institucional tota activitat de comunicació emesa, promoguda, subvencionada, patrocinada o contractada, individualment o conjuntament amb altres entitats públiques o privades, pels subjectes sotmesos a la llei, que tengui per objecte difondre un missatge comú a una pluralitat de destinataris mitjançant qualsevol format, suport o mitjà, sigui o no publicitari.

La publicitat institucional ha de tenir com a objectius, entre d’altres, donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics i difondre el coneixement i la imatge de la comunitat autònoma, de les entitats que la formen i de les seves institucions.

No es podrà incloure publicitat institucional quan no consideri cap dels objectius que estableix la normativa, atempti contra les polítiques públiques o les actuacions de les polítiques públiques, contra la dignitat de la persona o el principi d’igualtat i no-discriminació, quan inciti a la violència o a comportaments contraris a l’ordenament jurídic, indueixi a confusió, tengui caràcter enganyós, deslleial, o bé es difongui en un format o mitjà inadequat.

ORIENTACIONS PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EN MATÈRIA D’IMATGE CORPORATIVA

Les entitats que rebin subvencions per part de la Conselleria d’Afers Socials i Esports han de complir amb el deure d’informació i la corresponent publicitat institucional, per la qual cosa s’haurà de tenir en compte el següents aspectes:

1. Dependències físiques.

A les dependències físiques de les entitats beneficiàries de les subvencions (despatxos, oficines, així com qualsevol altre dependència física) s’haurà de col·locar un cartell amb el de la Conselleria d’Afers Socials i Esports incloent el seu logotip així com el logotip que correspongui, (d’ara endavant “els logotips”), en el seu cas, depenent de la corresponent convocatòria. Així per exemple, en el cas de que la subvenció s’atorgui a l’entitat beneficiària o col·laboradora, en virtut de la convocatòria d’IRPF, s’hauria d’incloure el logotip de la Conselleria d’Afers Socials i Esports i el logotip 0’7 IRPF Social. Si en les dependències físiques de les entitats hi conviuen els logotips amb logotips propis de les entitats, s’ha de tenir en compte que els logotips, ja sigui per tamany o ubicació, s’hauran d’ajustar al pes de la participació de l’administració en el projecte.

2. Lloc web

També s’hauran d’incloure els logotips en la pàgina web a un lloc visible, en els sites referits a les activitats o projectes subvencionats i en el cas de que no existeixi un apartat concret dedicat a l’activitat subvencionada, s’hauran d’incloure els logotips a la pàgina principal, sempre amb un tamany que permeti una correcta visualització i lectura per part de l’usuari. En el cas que s’editin publicacions sobre els projectes subvencionats, hauran d’incloure’ls en la mateixa entrada de la publicació.

3. Xarxes socials

Sempre que sigui possible, és recomanable incloure alguna referència a la Conselleria d’Afers Socials i Esports o a la convocatòria mitjançant la qual s’ha rebut la subvenció. Seguint amb l’exemple, de l’apartat anterior els casos en els quals es dugui a terme una publicació a xarxes socials, es podria incloure el hashtag #IRPFsocial.

4. Correu electrònic

És recomanable que en els peus de pàgina dels correus electrònics s’incloguin els logotips corresponents sempre que els correus estiguin relacionats directament amb el projecte subvencionat.

5. Cartells, tríptics, díptics, notes, butlletins, documents informatius o premsa.

En les publicacions en què es faci referència a actuacions de projectes subvencionats, s’ha de reservar un espai per a incloure la participació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports inserint-hi els logotips.

Així mateix, s’ha d’incloure sempre que sigui possible en el text de la publicació, una referència a la subvenció rebuda per la Conselleria d’Afers Socials i Esports amb una frase que reconegui la seva actuació. Seguint amb l’exemple exposat als apartats anteriors, s’afegiria la següent frase “Aquesta actuació és possible gràcies al programa/projecte _____________ subvencionat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears a càrrec de l’assignació del 0,7% de l’IRPF”.

6. Actes i esdeveniments, activitats informatives i formatives

En les activitats i esdeveniments organitzades per les entitats beneficiàries, en les quals es faci referència a les activitats o projectes subvencionats, s’haurà de col·locar un cartell visible amb els logotips.

En el cas de que un sol cartell no permeti la correcta visualització dels logotips, se’n col·locarà un per a cada logotip. Així mateix, en el cas de que hi hagi intervencions o ponències, es farà una referència a la participació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

7. Presentacions i material audiovisual.

Quan es duguin a terme presentacions amb programes operatius, s’hi inseriran els logotips en la cantonada superior esquerre amb un fons de color blanc.

8. Diplomes i certificats.

En els casos en què s’expedeixin diplomes o certificats de participació, assistència o relacionats amb les activitats subvencionades, s’inseriran els logotips a la cantonada superior esquerre amb un fons de color clar.

9. Material didàctic

Els quaderns, llibretes, i la resta de material didàctic que, en el seu cas, es proporcioni als assistents a cursos o similars i s’editin expressament per a l’activitat subvencionada, hauran de contenir els logotips en un lloc visible per a l’usuari, ja sigui impresos o mitjançant adhesius o ferratines de qualitat.

10. Aparicions en mitjans de comunicació.

Quan algun representant o treballador de les entitats subvencionades faci alguna aparició a algun mitjà de comunicació com televisió, ràdio o premsa escrita en paper o digital, per a parlar dels projectes subvencionats, sempre que sigui possible, farà una al·lusió a l’actuació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

11. Material publicitari o merchandising

En els articles promocionals de les activitats o projectes subvencionats s’hauran d’incloure els logotips amb un tamany que en permeti la seva correcta visualització i lectura.

NOTES PER AL PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’IMATGE CORPORATIVA

Per a la correcta revisió de les entitats que rebin subvencions per part de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, s’hauran de tenir en compte les següents notes:

Per a la revisió de les dependències físiques, revisar que els logotips es puguin apreciar bé, siguin fàcilment visibles i estiguin en un tamany adequat i proporcional a la participació de la Conselleria en el seu finançament.

En la revisió de la pàgina web s’ha d’apreciar que els logotips es trobin a l’apartat correcte de la web, és a dir, en el site corresponent al projecte i en cas de que no hi hagi un site específic, a la pàgina principal. S’ha de revisar-ne la nitidesa i tamany.

A l’hora de revisar publicacions impreses i electròniques, revisar que sigui possible visualitzar adequadament els logotips així com valorar si era possible la inserció de la frase corresponent.

CONSULTES I DUBTES

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, podeu contactar al correu mevidal@dgsersoc.caib.es i al telèfon 971 17 72 00 ext.: 63808.