COMPROMÍS I SEGUIMENT / COMPROMISO Y SEGUIMIENTO

CATALÀ

Document de Compromís Voluntariat

REUNITS:

D’una part, , major d'edat, amb DNI , (a partir d’ara Representant de l’Entitat) com a representant de la FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES MONTISIÓN-SOLIDÀRIA, entitat sense ànim de lucre i que desenvolupa diferents programes de voluntariat, domiciliada en Avg. Ciutat de Querétaro, 2, 2n i c/ Montevideo 3, 07006, Palma registrada amb el número 100000000368 en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

I d'una altra,, major d'edat, amb DNI / NIE / PASSAPORT , (a partir d’ara Persona Voluntària) com a voluntari/a de l'entitat abans esmentada.

Les dues parts comparteixen interessos comuns i manifesten que tenen la capacitat legal necessària per a la formalització del present document de compromís i

EXPOSEN

Què la persona voluntària va iniciar/inicia els seu voluntariat a la Fundació en data: Que després de tenir coneixement dels programes de voluntariat que desenvolupa l’entitat FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES. MONTISIÓN-SOLIDÀRIA i de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears, ambdues parts, de mutu acord han decidit subscriure el present compromís sotmetent-lo a les següents

CLÀUSULES

Primera. Compromís Voluntari

La persona voluntària s’ofereix a realitzar, dins del marc de l'entitat fundació d’ajuda integral a les persones. MONTISIÓN-SOLIDÀRIA una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i socials, sense cap tipus de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per a la millora de la seva qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari/a. Les dues parts manifesten expressament que el present acord no suposa amortització de llocs de treball de l'entitat ni substitució de cap servei públic i que, de cap manera, la relació que els vincula constitueix una relació laboral sotmesa a la vigent normativa laboral.

Segona. Regulació, drets i deures

El present acord es regeix pel que disposa la Llei 11/2019, de 8 de març, del Voluntariat de les Illes Balears i, en el no previst en la mateixa, pel que estableix el present document de compromís i els estatuts i normes de funcionament de l’entitat.

Els drets i deures de la persona voluntària, de les entitats de voluntariat i de les persones destinatàries són recollides a la esmentada llei, als articles 10, 11, 15 i 19 respectivament. Els drets i deures de la persona voluntària s’envien al correu electrònic al voluntariat.

Tercera. Condicions d’exercici de l’acció voluntària

Que la persona voluntària, en el marc dels programes de voluntariat de Montisión-Solidària realitzarà les tasques relacionades amb el programa en que desenvolupi fonamentalment la seva activitat voluntària i les que es derivin d’altres activitats transversals de la Fundació a les qual desitgi adherir-se.

Aquesta prestació es realitzarà durant un període indefinit.

L'horari i els dies del voluntariat es faran dins del horari de funcionament de la Fundació: de Dilluns a Divendres de 9’30 a 12’30, dimarts o dijous de 16’30 a 18’30 i dijous de 15’30 a 19’30. Si sorgís algun imprevist que ocasionés l'absència o el retard de la persona voluntària, aquesta avisarà a l'entitat amb la major antelació possible.

El lloc de realització de l’acció voluntària serà habitualment als locals de la Fundació, c/. Montevideo 6 o Av/. Ciutat de Querétaro, 2, 2n

Per realitzar el voluntariat per part de la persona voluntària a l’entitat serà necessària la formació inicial del programa de acollida de nou voluntariat, impartida per una banda per la pròpia Fundació per el que es refereix a la part interna i organitzativa de l’Entitat i per altre per la PLAVID.

Aquesta es pot ampliar amb conferències, xerrades i cursos d’especialització impartits des de la PLAVID per experts en les diferents àrees.

El pla de formació del voluntariat es pot complementar amb mòduls formatius transversals de conscienciació i sensibilització medi-ambiental i igualtat.

La responsable de l’entitat realitzarà el seguiment establert al programa de voluntariat de les tasques del voluntari/a, o bé derivarà aquesta responsabilitat a qui estimi convenient depenent dels objectius de cada programa.

Quarta. Informació

Que la persona voluntària declara que ha estat degudament informada de la missió, finalitats i valors de l’entitat FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES. MONTISIÓN SOLIDÀRIA, i del programa/es al quals s’incorpora i està d'acord amb ells i amb els mitjans utilitzats per dur a terme el projecte de voluntariat.

Cinquena. Consentiment protecció de dades:

La persona voluntària autoritza a la Fundació d’Ajuda Integral a les Persones. Montisión-Solidària al tractament de la seva imatge i les seves dades personals en relació amb les activitats de la Fundació i a incloure-les a la base de dades del voluntariat de la Fundació.

Sisena. Durada i Causes de resolució de l'acord / compromís

El present compromís tindrà la durada establerta a la clàusula tercera sempre que alguna de les parts no decideixi rescindir. La persona voluntària haurà de notificar amb suficient antelació la seva renúncia.

La persona voluntària que desitgi desvincular-se haurà d’especificar si a més a més desitja donar-se de baixa de la base de dades del voluntariat de la Fundació i del correu electrònic

Si no ho fa així continuarà rebent la informació que la Fundació envia al voluntariat.

Així mateix, seran causes de finalització del present compromís les següents:

Per l'incompliment de les obligacions previstes en les clàusules anteriorment citades.

Per voluntat de qualsevol de les parts comunicada de forma expressa.

Per inexactitud de les dades aportades en el procés de selecció i en el present acord.

Per absència injustificada durant un any.

Per incompliment del que disposa l'art. 9 apartats 4 i 5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.

Setena. Resolució de conflictes

Les dues parts acorden que els conflictes que sorgeixin com a conseqüència del desenvolupament del present compromís es dirimiran mitjançant el protocol que l’entitat té de gestió de conflictes.

Octava. Documents annexats

A aquest document de compromís s’annexen els següents documents (marcar si escau) ▢ La certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals en el cas de programes de voluntariat que comportin el contacte directe i regular amb menors, segons el previst a la normativa en matèria de menors.

X Declaració de responsable de no tenir antecedents penals en els delictes contra la persona que s’indiquen en l’article 9.5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.

Els següents documents s’enviaran per correu electrònic a la persona voluntària.

la Llei 11/2019, de 8 de març, del Voluntariat de les Illes Balears

Protocol de gestió de conflictes.

Drets i deures de la persona voluntària

Pla estratègic vigent de la Fundació

Guia del voluntariat

Darrera memòria de la Fundació

Còpia del present document de compromís

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en Palma de Mallorca, a de   de

Responsable de l'entitat Persona voluntària

DECLARACIÓ RESPONSABLE ANTECEDENTS PENALS

DECLARACIÓ

El Sr./Sra.

amb DNI / NIE / PASSAPORT

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT no tenir antecedents penals per delictes de violència domèstica o de gènere , per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes, en els quals, els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes, tal com estableix l'art. 9.5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.

En Palma de Mallorca, a de de

ESPAÑOL

Documento de Compromiso Voluntariado

REUNIDOS

DE una parte, , mayor de edad, con DNI , (a partir de ahora Representante de la Entidad) como representante de la FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES MONTISIÓN-SOLIDÀRIA, entidad sin ánimo de lucro y que desarrolla diferentes programas de voluntariado, domiciliada en Avda. Ciutat de Querétaro, 2, 2n y c/ Montevideo 3, 07006, Palma registrada con el número 100000000368 en el Registre de Entitats Jurídiques de la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

Y por otra,, mayor de edad, con DNI / NIE/ PASAPORTE , (a partir de ahora Persona Voluntaria) como voluntario/a de la entidad antes nombrada

Les dos partes comparten intereses comunes y manifiestan que tienen la capacitad legal necesaria para la formalización del presente documento de compromiso y

EXPONEN

Que la persona voluntaria inició/inicia su voluntariado en la Fundación en fecha: Que después de tener conocimiento de los programas de voluntariado que lleva a cabo la entidad FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES. MONTISIÓN-SOLIDÀRIA y de conformidad con lo que dispone la Llei 11/2019, de 8 de marzo, de Voluntariat de les Illes Balears, ambas partes, de mutuo acuerdo han decidido suscribir el presente compromiso sometiéndolo a la siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Compromiso Voluntariado:

La persona voluntaria se ofrece a realizar, en el marco de la entidad Fundació d’ajuda integral a les persones. MONTISIÓN-SOLIDÀRIA una prestación voluntaria, libre y altruista de servicios cívicos y sociales, sin ningún tipo de contraprestación económica, en beneficio de terceros y para la mejora de su calidad de vida, sin que esta actuación pueda perjudicar las obligaciones principales o privadas del voluntario/a. Les dos partes manifiestan expresamente que el presente acuerdo no supone amortización de puestos de trabajo de la entidad ni sustitución de ningún servicio público y que, de ninguna manera, la relación que los vincula constituye una relación laboral sometida a la vigente normativa laboral.

Segunda. Regulación, derechos y deberes

El presente acuerdo se rige por lo que dispone la Ley 11/2019, de 8 de marzo, del Voluntariat de les Illes Balears y, en lo no previsto en la misma, por lo que establece el presente documento de compromiso y en los estatutos y normas de funcionamiento de la entidad.

Los derechos y deberes de la persona voluntaria, de las entidades de voluntariado y de las personas destinatarias están recogidas en la ley nombrada, en los artículos 10, 11, 15 y 19 respectivamente. Los derechos y deberes de la persona voluntaria se envían por correo electrónico al voluntariado.

Tercera. Condiciones del ejercicio de la acción voluntaria

Que la persona voluntaria, en el marco de los programas de voluntariado de Montisión-Solidària realizará les tareas relacionadas con el programa en que desarrolle fundamentalmente su actividad voluntaria y las que se deriven de otras actividades transversales de la Fundación a las que desee adherir-s

Esta prestación se realizará durante un período indefinido.

El horario y los días del voluntariado se realizarán dentro del horario de funcionamiento de la Fundación: de lunes a viernes de 9’30 a 12’30, martes o jueves de 16’30 a 18’30 y jueves de 15’30 a 19’30. Si surge algún imprevisto que ocasione la ausencia o el retraso de la persona voluntaria, esta avisará a la entidad con la mayor antelación posible

Los lugares de realización de la acción voluntaria serán habitualmente los locales de la Fundació, c/. Montevideo 6 o Avda/. Ciutat de Querètaro, 2, 2n.

Para realizar el voluntariado por parte de la persona voluntaria en la entidad será necesaria la formación inicial del programa de acogida del nuevo voluntariado, impartida per una parte por la propia Fundació para lo que se refiere a la parte interna y organizativa de la entidad y por otra por la PLAVID

Esta se puede ampliar con conferencias, charlas y cursos de especialización impartidos des de la PLAVID por expertos en les diferentes áreas.

El plan de formación del voluntariado se puede complementar con módulos formativos transversales de concienciación y sensibilización medio-ambiental e igualdad.

La responsable de la entidad realizará el seguimiento establecido en el programa de voluntariado de las tareas del voluntario/a, o derivará esta responsabilidad a quien considere conveniente dependiendo de los objetivos de cada programa.

Cuarta. Información

Que la persona voluntaria declara que ha estado debidamente informada de la misión, finalidades y valores de la entidad FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES. MONTISIÓN SOLIDÀRIA, y del programa/s a los que se incorpora y está de acuerdo con ellos y con los medios utilizados para llevar a cabo el proyecto de voluntariado

Quinta Consentimiento protección de dato

La persona voluntaria autoriza a la Fundació d’Ajuda Integral a les Persones. Montisión-Solidària al tratamiento de su imagen y sus datos personales en relación con las actividades de la Fundación y a incluirlas en la base de datos del voluntariado de la Fundació.

Sexta. Duración y Causas de resolución del acuerdo/compromiso.

El presente compromiso tendrá la duración establecida en la cláusula tercera siempre que alguna de las partes no decida rescindir. La persona voluntaria habrá de notificar con suficiente antelación su renuncia.

La persona voluntaria que desee desvincularse deberá especificar si también desea darse de baja de la base de datos del voluntariado de la Fundació y del correo electrónico.

Si no lo hace de esta manera continuará recibiendo la información que la Fundació envía al voluntariado.

Asimismo, serán causas de finalización del presente compromiso las siguientes:

Por el incumplimiento de les obligaciones previstas en las cláusulas anteriormente citadas.

Por voluntad de cualquiera de las partes comunicada de forma expresa.

Por inexactitud de los datos aportados en el proceso de selección y en el presente acuerdo.

Por ausencia injustificada durante un año

Por incumplimiento del que dispone el art. 9 apartados 4 i 5 de la Llei 11/2019, de 8 de marzo, de Voluntariat de les Illes Balears.

Séptima. Resolución de conflictos

Las dos partes acuerdan que los conflictos que surjan como consecuencia del desarrollo del presente compromiso se dirimirán mediante el protocolo que la entidad tiene sobre gestión de conflictos.

Octava. Documentos anexos

A este documento de compromiso se anexionan los siguientes documentos: (marcar ha lugar)

▢ La certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el caso de programas de voluntariado que supongan contacto directo y regular con menores, según lo previsto en la normativa en materia de menores

X Declaración responsable de no tener antecedentes penales en los delitos contra la persona que se indican en el artículo 9.5 de la Llei 11/2019, de 8 de marzo, de Voluntariat de les Illes Balears.

Los siguientes documentos se enviarán por correo electrónico a la persona voluntaria.

la Ley 11/2019, de 8 de marzo, del Voluntariado de las Ilslas Baleares.

Protocolo de gestión de conflictos

Derechos y deberes de la persona voluntari

Plan estratégico vigente en la Fundació

Guía del voluntariad

Última memoria de la Fundación.

Copia del presente documento de compromiso

Y en prueba de conformidad, firman este documento en Palma de Mallorca, de de

Responsable de la Entidad Persona voluntaria

DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTECEDENTES PENALES

DECLARACIÓN

El Sr./Sra.

con DNI / NIE / PASSAPORT

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD no tener antecedentes penales por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas en los cuales los destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos, tal como establece el art. 9.5 de la ley 11/2019, de 8 de marzo, de Voluntariado de las Islas Baleares.

En Palma de Mallorca, a de   de

Firmado:

Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies