• COMPROMÍS I SEGUIMENT

  Document de Compromís Voluntariat

  REUNITS:
  D’una part, _______________________________, major d'edat, amb DNI __________________, (a partir d’ara Representant de l’Entitat) com a representant de la FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES MONTISIÓN-SOLIDÀRIA, entitat sense ànim de lucre i que desenvolupa diferents programes de voluntariat, domiciliada en Avg. Ciutat de Querétaro, 2, 2n i c/ Montevideo 3, 07006, Palma registrada amb el número 100000000368 en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
  I d'una altra,___________________, major d'edat, amb DNI/NIE/PASSAPORT __________________, (a partir d’ara Persona Voluntària) com a voluntari/a de l'entitat abans esmentada.
  Les dues parts comparteixen interessos comuns i manifesten que tenen la capacitat legal necessària per a la formalització del present document de compromís i seguiment

  EXPOSEN
  Què la persona voluntària va iniciar/inicia els seu voluntariat a la Fundació en data: ___________________ Que després de tenir coneixement dels programes de voluntariat que desenvolupa l’entitat FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES. MONTISIÓN-SOLIDÀRIA i de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears, ambdues parts, de mutu acord han decidit subscriure el present compromís sotmetent-lo a les següents

  CLÀUSULES
  Primera. Compromís Voluntari
  La persona voluntària s’ofereix a realitzar, dins del marc de l'entitat fundació d’ajuda integral a les persones. MONTISIÓN-SOLIDÀRIA una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i socials, sense cap tipus de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per a la millora de la seva qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari/a. Les dues parts manifesten expressament que el present acord no suposa amortització de llocs de treball de l'entitat ni substitució de cap servei públic i que, de cap manera, la relació que els vincula constitueix una relació laboral sotmesa a la vigent normativa laboral.

  Segona. Regulació, drets i deures
  El present acord es regeix pel que disposa la Llei 11/2019, de 8 de març, del Voluntariat de les Illes Balears i, en el no previst en la mateixa, pel que estableix el present document de compromís i els estatuts i normes de funcionament de l’entitat.
  Els drets i deures de la persona voluntària, de les entitats de voluntariat i de les persones destinatàries són recollides a la esmentada llei, als articles 10, 11, 15 i 19 respectivament. Els drets i deures de la persona voluntària s’envien al correu electrònic al voluntariat.

  Tercera. Condicions d’exercici de l’acció voluntària
  Que la persona voluntària, en el marc dels programes de voluntariat de Montisión-Solidària realitzarà les tasques relacionades amb el programa en que desenvolupi fonamentalment la seva activitat voluntària i les que es derivin d’altres activitats transversals de la Fundació a les qual desitgi adherir-se.
  Aquesta prestació es realitzarà durant un període indefinit.
  L'horari i els dies del voluntariat es faran dins del horari de funcionament de la Fundació: de Dilluns a Divendres de 9’30 a 12’30, dimarts o dijous de 16’30 a 18’30 i dijous de 15’30 a 19’30. Si sorgís algun imprevist que ocasionés l'absència o el retard de la persona voluntària, aquesta avisarà a l'entitat amb la major antelació possible.
  El lloc de realització de l’acció voluntària serà habitualment als locals de la Fundació, c/. Montevideo 6 o Av/. Ciutat de Querétaro, 2, 2n
  Per realitzar el voluntariat per part de la persona voluntària a l’entitat serà necessària la formació inicial del programa de acollida de nou voluntariat, impartida per una banda per la pròpia Fundació per el que es refereix a la part interna i organitzativa de l’Entitat i per altre per la PLAVID.
  Aquesta es pot ampliar amb conferències, xerrades i cursos d’especialització impartits des de la PLAVID per experts en les diferents àrees.
  El pla de formació del voluntariat es pot complementar amb mòduls formatius transversals de conscienciació i sensibilització medi-ambiental i igualtat.
  La responsable de l’entitat realitzarà el seguiment establert al programa de voluntariat de les tasques del voluntari/a, o bé derivarà aquesta responsabilitat a qui estimi convenient depenent dels objectius de cada programa.

  Quarta. Informació
  Que la persona voluntària declara que ha estat degudament informada de la missió, finalitats i valors de l’entitat FUNDACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES. MONTISIÓN SOLIDÀRIA, i del programa/es al quals s’incorpora i està d'acord amb ells i amb els mitjans utilitzats per dur a terme el projecte de voluntariat.

  Cinquena. Consentiment protecció de dades:
  La persona voluntària autoritza a la Fundació d’Ajuda Integral a les Persones. Montisión-Solidària al tractament de la seva imatge i les seves dades personals en relació amb les activitats de la Fundació i a incloure-les a la base de dades del voluntariat de la Fundació.

  Sisena. Durada i Causes de resolució de l'acord / compromís
  El present compromís tindrà la durada establerta a la clàusula tercera sempre que alguna de les parts no decideixi rescindir. La persona voluntària haurà de notificar amb suficient antelació la seva renúncia.
  La persona voluntària que desitgi desvincular-se haurà d’especificar si a més a més desitja donar-se de baixa de la base de dades del voluntariat de la Fundació i del correu electrònic
  Si no ho fa així continuarà rebent la informació que la Fundació envia al voluntariat.
  Així mateix, seran causes de finalització del present compromís les següents:
  · Per l'incompliment de les obligacions previstes en les clàusules anteriorment citades.
  · Per voluntat de qualsevol de les parts comunicada de forma expressa.
  · Per inexactitud de les dades aportades en el procés de selecció i en el present acord.
  · Per absència injustificada durant un any.
  · Per incompliment del que disposa l'art. 9 apartats 4 i 5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.

  Setena. Resolució de conflictes
  Les dues parts acorden que els conflictes que sorgeixin com a conseqüència del desenvolupament del present compromís es dirimiran mitjançant el protocol que l’entitat té de gestió de conflictes.

  Octava. Documents annexats
  A aquest document de compromís s’annexen els següents documents (marcar si escau) ▢ La certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals en el cas de programes de voluntariat que comportin el contacte directe i regular amb menors, segons el previst a la normativa en matèria de menors.
  X Declaració de responsable de no tenir antecedents penals en els delictes contra la persona que s’indiquen en l’article 9.5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.
  Els següents documents s’enviaran per correu electrònic a la persona voluntària.
  · la Llei 11/2019, de 8 de març, del Voluntariat de les Illes Balears
  · Protocol de gestió de conflictes.
  · Drets i deures de la persona voluntària
  · Pla estratègic vigent de la Fundació
  · Guia del voluntariat
  · Darrera memòria de la Fundació
  · Còpia del present document de compromís
  I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en Palma de Mallorca, a _________ de ______ de ______

  Responsable de l'entitat Persona voluntària

  DECLARACIÓ RESPONSABLE ANTECEDENTS PENALS

  DECLARACIÓ
  El Sr./Sra.____________________________________
  amb DNI/NIE/PASSAPORT __________________
  DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT no tenir antecedents penals per delictes de violència domèstica o de gènere , per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes, en els quals, els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes, tal com estableix l'art. 9.5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.

  En Palma de Mallorca, a _________ de ______ de ______

  Cookies

  Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

  Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies