ACOLLIDA / ACOGIDA

CATALÀ

CAPTACIÓ

El voluntariat ve majoritàriament de l’entorn social i familiar de les persones voluntàries.

De les persones beneficiàries que també volen ser voluntàries.

De manera espontània perquè viuen en el barri o han sentit parlar de la Fundació als mitjans de comunicació.

Des de el Programa de sensibilització en Centres Escolars: els joves

De la Fundació La Caixa.

Des de la PLAVIB, a partir de la nostra incorporació a la Plataforma del voluntariat de les Illes.

ACOLLIDA

El Departament de Recursos Humans ha elaborat un protocol per a l’acollida de nou voluntariat en el qual es vol aconseguir que les persones que s’hi acostin i ens mostrin el seu desig de participar siguin rebudes amb amabilitat i calidesa, que les sigui fàcil trobar el seu lloc en la nostra organització, ja bastant complexa, i que tot això es faci sense que les nostres tasques minvin en eficàcia.

Els nou voluntariat ens ha de conèixer bé abans d’integrar-se en el nostre projecte, ha d’estar segur de la seva decisió, ha d’assumir un compromís durable, ha d’aprendre el que fem i, sols després, fer els seus suggeriments de millores.

En el primer contacte la nova persona voluntària tingui amb la nostra organització al qual manifesti la seva voluntat d’incorporació, l’encarregat de la acollida de nou voluntària li fa una entrevista i el facilita una fitxa per recollir les seves dades la qual omple en la seva presència.

A continuació, serà acompanyada a fer una visita de descobriment que li doni una visió general de les distintes àrees i programes.

En la visita a cada un dels programes, el voluntari/a d’acollida presenta el nou voluntari/a a la persona responsable del programa i junts, si es possible, li faran una explicació curta sobre les activitats que impliquen el desenvolupament del mateix.

La persona voluntària que fa la acollida remet per mail:

la Llei 11/2019, de 8 de març, del Voluntariat de les Illes Balears.

Protocol de gestió de conflictes.

Drets i deures de la persona voluntària

El Pla de Voluntariat.

Memòria de la Fundació del darrer any.

El mateix dijous o el següent al primer contacte el nou voluntari/a, assistirà a una xerrada de formació/informació sobre el principis que regeixen la nostra organització, en la qual es poden exposar les preguntes i dubtes sorgides.

El nou voluntari/a signarà el document de compromís del voluntariat.

PROCÉS D’INCORPORACIÓ

La primera activitat és assistir a una de les xerrades d’acollida que es fan a les persones beneficiàries que arriben per primera vegada.

El responsable d’acollida recull i envia a la Fundació les dades necessàries per incorporar-lo al llistat de voluntariat

El voluntari/a d’acollida demana la confecció de una tarja i un guardapits amb el logo de la Fundació i el nom i llinatge del nou voluntari/a i que l’entrega per a la seva identificació en el local, per part de la resta de persones.

La nova persona voluntària assisteix a alguna de les entrevistes individuals per conèixer les necessitats de les persones que demanen ajuda.

Després el nou voluntari/a té una xerrada amb el seu voluntari/a d’acollida i junts arriben a una decisió conjunta sobre la seva assignació a un dels programes.

El voluntari/a d’acollida es posa a disposició del nou voluntari per qualsevol qüestió que pugui sorgir en el seu procés d’integració i sobre la qual es mantindrà un contacte permanent amb la persona responsable del programa

Amb la seva tarja d’identificació, el nou voluntari inicia la tasca escollida. El mentor l’acompanya al principi per fer veure a la resta del voluntariat que es tracta d’un company o companya nou o nova.

Qualsevol crítica o qualsevol suggeriment pel millor funcionament dels equips és benvingut. Però és necessari no precipitar-se en les propostes i, desprès, esser capaç de defensar-les de manera ferma.

TIPUS DE VOLUNTARIAT

Som un total de 170 persones voluntàries, de les quals 120 participen directa i quotidianament en la Fundació.

Comptem amb:

Voluntariat presencial continuat

Voluntariat presencial temporal

Voluntariat no presencial

Les activitats s’organitzen en base a programes de gestió independents però coordinades amb la resta de programes i amb àrees transversals en les quals es desenvolupen tasques organitzatives de projecció interna com recursos humans, relacions institucionals, xarxes socials, logística i transports

Programes:

Repartiment d’aliments i alimentació per nadons

Berenar solidari

Motxilla solidària

Jugueteria 0 -12 anys

Armari infantil 0 – 12 i senalletes per nadon

Clínica jurídica

Assessorament social i personal.

Cursos de formació de cuidadors de persones dependents i borsa de treball

Sensibilització en centres escolars

Coral solidària

Extrasolidaris

Ludoteca infantil

Acollida de persones beneficiàries: xerrada d’acollida i entrevistes.

Dematins solidaris

Transport

PROCÉS DE DESVINCULACIÓ

El procés de desvinculació queda reflectit a la Sisena clàusula del document de compromís: Durada i Causes de resolució de l'acord / compromís

El compromís tindrà la durada establerta a la clausura tercera sempre que alguna de les parts no decideixi rescindir. La persona voluntària haurà de notificar amb suficient antelació la seva renúncia. Així mateix, seran causes de finalització del present compromís les següents:

Per l'incompliment de les obligacions previstes en les clàusules anteriorment citades.

Per voluntat de qualsevol de les parts comunicada de forma expressa.

Per inexactitud de les dades aportades en el procés de selecció i en el present acord.

Per incompliment del que disposa l'art. 9 apartats 4 i 5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.

La persona voluntària que desitgi desvincular-se haurà d’especificar si desitja donar-se de baixa de la base de dades del voluntariat de la Fundació i del correu electrònic. Les persones voluntàries que continuen a les bases de dades continuaran rebent informació de la Fundació, dels lemes i de les bones noticies

ESPAÑOL

CAPTACIÓN

El voluntariado viene mayoritariamente del entorno social y familiar de las personas voluntarias.

De las personas beneficiarias que también quieren ser voluntarias.

De manera espontánea porqué viven en el barrio o han oído hablar de la Fundación en los medios de comunicación.

Desde el Programa de sensibilización en Centres Escolares y organizaciones juveniles: los jóvenes

De la Fundació La Caixa

Desde la PLAVIB, a partir de la nuestra incorporación a la Plataforma del voluntariat de les Illes.

ACOGIDA

El Departamento de Recursos Humanos ha elaborado un protocolo para la acogida de nuevo voluntariado en el cual se quiere conseguir que las personas que se acerquen y nos muestren su deseo de participar sean recibidas con amabilidad y calidez, que les sea fácil encontrar su sitio en nuestra organización, ya bastante compleja, y que todo esto se haga sin que nuestras tareas mermen en eficacia.

El voluntariado nos ha de conocer bien antes de integrarse en nuestro proyecto, ha de estar seguro de su decisión, ha de asumir un compromiso duradero, ha de aprender lo que hacemos, y solamente después, hacer sugerencias de mejora.

En el primer contacto que la nueva persona voluntaria tenga contacto con nuestra organización en la cual manifieste su voluntad de icorporarse, la persona encargada le hace una entrevista y le facilita una ficha para recoger sus datos. la cual rellena en su presencia

A continuación, será acompañada a hacer una visita de descubrimiento que le dé una visión general de les distintas áreas y programes.

En la visita a cada uno de los programes, el voluntario/a de acogida presenta al nuevo voluntario/a a la persona responsable del programa y juntos, si es posible, le darán una explicación corta sobre les actividades que impliquen el desarrollo del mismo.

La persona voluntaria que hace la acogida remite per mail:

la Llei 11/2019, de 8 de març, del Voluntariat de les Illes Balears.

Protocolo de gestión de conflictos.

Derechos y deberes de la persona voluntaria

El Plan de Voluntariado.

Memoria de la Fundació del último año.

El mismo jueves o el siguiente al primer contacto el nuevo voluntario/a, asistirá a una charla de formación/información sobre los principios que rigen nuestra organización, en la cual se pueden exponer las preguntes y dudas que le hayan surgido.

El nuevo voluntario/a firmará el documento de compromiso del voluntariado.

PROCESO DE INCORPORACIÓN

La primera actividad es asistir a una de les charlas de acogida que se hacen a las persones beneficiarias que llegan por primera vez.

El responsable de la acogida recoge y envía a la Fundación los datos necesarios para incorporarle al listado del voluntariado.

El voluntario/a de acogida solicita la confección de una tarjeta con el logo de la Fundación y el nombre y apellido del nuevo voluntario/a junto con un chaleco que le entrega para su identificación en el local, por parte del resto persones.

La nueva persona voluntaria asiste a una de las entrevistas individuales para conocer las necesidades de las personas que piden ayuda. Después el nuevo voluntario habla con su cu voluntario de acogida y juntos llegan a una decisión conjunta sobre su asignación a uno de los programas.

El voluntario/a de acogida se pone a disposición del nuevo voluntario/a se pone a disposición del nuevo voluntario para cualquier cuestión que pueda surgir en su `proceso de integración y mantendrá un contacto permanente con la persona responsable del programa

Con su tarjeta de identificación y su chaleco, el nuevo voluntario/a inicia la actividad elegida. El mentor le acompaña al principio para presentárselo al resto del voluntariado como compañero/a nuevo.

Cualquier crítica o sugerencia para el mejor funcionamiento de los equipos es bienvenida, pero es necesario no precipitarse en las propuestas para posteriormente poder defenderlas de manera firme.

TIPO DE VOLUNTARIADO

Somos un total de 170 personas voluntarias, de las cuales unas 120 participan directa y cotidianamente en la fundació

Comtamos con:

Voluntariado presencial continuad

Voluntariado presencial temporal

Voluntariado no presencial

Las actividades se organizan en base a programas de gestión independiente pero coordinadas con el resto de programas y en áreas transversales en las cuales se desarrollan tareas organizativas de proyección interna y externa como recursos humanos, relaciones institucionales, redes sociales, logística y transportes

Programas:

Reparto de alimentos y alimentación infantil

Merienda solidaria

Mochila solidaria

“Cap infant sense jugueta”

Armario infantil 0 – 12 y canastillas para recién nacido

Clínica jurídica

Asesoramiento social y personal.

Cursos de formación:

Curso de cuidadores de personas dependientes y bolsa de trabaj

Curso de iniciación a la costura

Refuerzo educativo

Sensibilización en centres escolares y organizaciones

Coral solidaria

Extra solidario

Ludoteca infantil

Acogida y seguimiento de persones beneficiarias: charla de acogida, entrevistas y renovaciones.

Dematins solidaris

Transportes

PROCESO DE DESVINCULACIÓN

El proceso de desvinculación queda reflejado en la sexta cláusula del documento de compromiso: Duración y Causas de resolución del acuerdo / compromiso

El compromiso tendrá la duración establecida en la cláusula tercera siempre que alguna de les partes no decida rescindirla. La persona voluntaria deberá notificar con suficiente antelación su renuncia. Así mismo , serán causea de finalización del presente compromiso las siguientes:

Por el incumplimiento de las obligaciones previstas en les cláusulas anteriormente citades.

Por voluntad de cualquiera de las partes comunicada de forma expresa.

Por inexactitud de los datos aportados en el proceso de selección y en el presente acuerdo.

Por incumplimiento de lo que dispone l'art. 9 apartados 4 i 5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.

La persona voluntaria que desee desvincularse habrá de especificar si desea darse de baja en la base de datos del voluntariado de la Fundación y del correo electrónico

Les persones voluntarias que continúen en las bases de datos continuarán recibiendo información de la Fundación, de los lemas y de les buenas noticias

FOTOS

X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >
X < >

Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies