• ACOLLIDA

  CAPTACIÓ

  El voluntariat ve majoritàriament de l’entorn social i familiar de les persones voluntàries.
  De les persones beneficiàries que també volen ser voluntàries.
  De manera espontània perquè viuen en el barri o han sentit parlar de la Fundació als mitjans de comunicació.
  Des de el Programa de sensibilització en Centres Escolars: els joves
  De la Fundació La Caixa.
  Des de la PLAVIB, a partir de la nostra incorporació a la Plataforma del voluntariat de les Illes.

  ACOLLIDA

  El Departament de Recursos Humans ha elaborat un protocol per a l’acollida de nou voluntariat en el qual es vol aconseguir que les persones que s’hi acostin i ens mostrin el seu desig de participar siguin rebudes amb amabilitat i calidesa, que les sigui fàcil trobar el seu lloc en la nostra organització, ja bastant complexa, i que tot això es faci sense que les nostres tasques minvin en eficàcia.
  Els nou voluntariat ens ha de conèixer bé abans d’integrar-se en el nostre projecte, ha d’estar segur de la seva decisió, ha d’assumir un compromís durable, ha d’aprendre el que fem i, sols després, fer els seus suggeriments de millores.
  En el primer contacte la nova persona voluntària tingui amb la nostra organització al qual manifesti la seva voluntat d’incorporació, l’encarregat de la acollida de nou voluntària li fa una entrevista i el facilita una fitxa per recollir les seves dades la qual omple en la seva presència.
  A continuació, serà acompanyada a fer una visita de descobriment que li doni una visió general de les distintes àrees i programes.
  En la visita a cada un dels programes, el voluntari/a d’acollida presenta el nou voluntari/a a la persona responsable del programa i junts, si es possible, li faran una explicació curta sobre les activitats que impliquen el desenvolupament del mateix.
  La persona voluntària que fa la acollida remet per mail:
  · la Llei 11/2019, de 8 de març, del Voluntariat de les Illes Balears.
  · Protocol de gestió de conflictes.
  · Drets i deures de la persona voluntària
  · El Pla de Voluntariat.
  · Memòria de la Fundació del darrer any.
  El mateix dijous o el següent al primer contacte el nou voluntari/a, assistirà a una xerrada de formació/informació sobre el principis que regeixen la nostra organització, en la qual es poden exposar les preguntes i dubtes sorgides.
  El nou voluntari/a signarà el document de compromís del voluntariat.

  PROCÉS D’INCORPORACIÓ

  La primera activitat és assistir a una de les xerrades d’acollida que es fan a les persones beneficiàries que arriben per primera vegada.
  El responsable d’acollida recull i envia a la Fundació les dades necessàries per incorporar-lo al llistat de voluntariat
  El voluntari/a d’acollida demana la confecció de una tarja i un guardapits amb el logo de la Fundació i el nom i llinatge del nou voluntari/a i que l’entrega per a la seva identificació en el local, per part de la resta de persones.
  La nova persona voluntària assisteix a alguna de les entrevistes individuals per conèixer les necessitats de les persones que demanen ajuda.
  Després el nou voluntari/a té una xerrada amb el seu voluntari/a d’acollida i junts arriben a una decisió conjunta sobre la seva assignació a un dels programes.
  El voluntari/a d’acollida es posa a disposició del nou voluntari per qualsevol qüestió que pugui sorgir en el seu procés d’integració i sobre la qual es mantindrà un contacte permanent amb la persona responsable del programa
  Amb la seva tarja d’identificació, el nou voluntari inicia la tasca escollida. El mentor l’acompanya al principi per fer veure a la resta del voluntariat que es tracta d’un company o companya nou o nova.
  Qualsevol crítica o qualsevol suggeriment pel millor funcionament dels equips és benvingut. Però és necessari no precipitar-se en les propostes i, desprès, esser capaç de defensar-les de manera ferma.

  TIPUS DE VOLUNTARIAT

  Som un total de 170 persones voluntàries, de les quals 120 participen directa i quotidianament en la Fundació.
  Comptem amb:
  · Voluntariat presencial continuat
  · Voluntariat presencial temporal
  · Voluntariat no presencial
  Les activitats s’organitzen en base a programes de gestió independents però coordinades amb la resta de programes i amb àrees transversals en les quals es desenvolupen tasques organitzatives de projecció interna com recursos humans, relacions institucionals, xarxes socials, logística i transports
  Programes:
  · Repartiment d’aliments i alimentació per nadons
  · Berenar solidari
  · Motxilla solidària
  · Jugueteria 0 -12 anys
  · Armari infantil 0 – 12 i senalletes per nadon
  · Clínica jurídica
  · Assessorament social i personal.
  · Cursos de formació de cuidadors de persones dependents i borsa de treball
  · Sensibilització en centres escolars
  · Coral solidària
  · Extrasolidaris
  · Ludoteca infantil
  · Acollida de persones beneficiàries: xerrada d’acollida i entrevistes.
  · Dematins solidaris
  · Transport

  PROCÉS DE DESVINCULACIÓ

  El procés de desvinculació queda reflectit a la Sisena clàusula del document de compromís: Durada i Causes de resolució de l'acord / compromís
  El compromís tindrà la durada establerta a la clausura tercera sempre que alguna de les parts no decideixi rescindir. La persona voluntària haurà de notificar amb suficient antelació la seva renúncia. Així mateix, seran causes de finalització del present compromís les següents:
  · Per l'incompliment de les obligacions previstes en les clàusules anteriorment citades.
  · Per voluntat de qualsevol de les parts comunicada de forma expressa.
  · Per inexactitud de les dades aportades en el procés de selecció i en el present acord.
  · Per incompliment del que disposa l'art. 9 apartats 4 i 5 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de Voluntariat de les Illes Balears.
  La persona voluntària que desitgi desvincular-se haurà d’especificar si desitja donar-se de baixa de la base de dades del voluntariat de la Fundació i del correu electrònic. Les persones voluntàries que continuen a les bases de dades continuaran rebent informació de la Fundació, dels lemes i de les bones noticies

  FOTOS

  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >
  X < >

  Cookies

  Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

  Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies