document: guia de protecció de dades personals versió: 01/06/2021

GUIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Aquesta guia té per objectiu donar les pautes bàsiques per al compliment de les obligacions establertes en matèria de protecció de dades personals d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, d’ara endavant RGPD) així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

· IDEES GENERALS

D’acord amb el que estableix l’art.4 de l’RGPD, s’entén per dada personal tota informació sobre una persona física identificada o identificable, (l’interessat). Així mateix, s’ha de tenir en compte que aquesta normativa només afecta a persones físiques, deixant fora de l’àmbit d’aplicació de la mateixa, les dades els titulars de les quals siguin entitats o persones jurídiques.

Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de l’RGPD, les activitats no compreses dins de l’àmbit d’aplicació del Dret de la Unió Europea, els Estats membres quan actuïn en l’àmbit d’aplicació de la política exterior i seguretat comú, les realitzades per persones físiques dins l’àmbit exclusivament domèstic i aquelles realitzades per part de les autoritats competents amb fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals, o d’execució de sancions penals.

L’RGPD s’aplica al tractament de dades personals en el context de les activitats d’un establiment del responsable o de l’encarregat en la Unió Europea, independentment de que el tractament tengui lloc a la Unió o no, així com en quan els interessats resideixin a la Unió, en els casos esmentats a l’art.3.2 RGPD

Per tal d’entendre correctament les obligacions i pautes establertes en aquesta guia, es fonamental tenir presents algunes definicions donades per el propi RGPD:

Tractament: qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, confrontació o interconnexió, limitació supressió o destrucció.

Fitxer: tot conjunt estructurat de dades personals, accessibles d’acord amb criteris determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfic.

Responsable del Tractament o Responsable: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament.

Encarregat del Tractament o Encarregat: La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altra organisme que tracti dades per compte del responsable del tractament.

Destinatari: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme al qual es comuniquin dades personals, es tracti o no d’un tercer.

L’RGPD estableix una sèrie de principis relatius al tractament, que s’han de tenir sempre en compte a l’hora de tractar dades personals. A continuació es detallen :

1. Licitud, lleialtat i transparència.

2. Limitació de la finalitat.

3. Minimització de dades.

4. Exactitud.

5. Limitació del termini de conservació.

6. Integritat i confidencialitat.

7. Responsabilitat proactiva.

· INSTRUCCIONS PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per al compliment de les obligacions establertes per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, haurem de tenir en compte els principis anomenats anteriorment, així com la finalitat, la legitimació, els drets dels interessats o si es transfereixen dades a tercers. Per això recomanem la lectura de la Guía del Reglamento General de Protección de Datos para Responsables del Tratamiento de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara endavant AEPD) https://www.aepd.es/es/documento/guia-rgpd-pararesponsables-de-tratamiento.pdf-0. A continuació, exposem breument aquestes obligacions:

1. Només es podran tractar dades personals quan concorrin algun dels següents requisits:

L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics (A Espanya, l’edat mínima per a prestar el consentiment és de 14 anys d’acord amb l’establert a l’art.7 LOPDGDD).

El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament per a protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física, per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici dels poders públics del responsable, o bé és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per el responsable o un tercer (sempre i quan no hi prevalguin drets fonamentals de l’interessat).

2. Si no concorren cap dels requisits esmentats en el punt anterior, haurem de sol·licitar el consentiment de l’interessat per tal de poder tractar les seves dades i revisar que no es tracti d’un dels supòsits que prohibeix l’ordenament jurídic.

3. Com a norma general, queden prohibits els tractaments de dades de categories especials, de manera que no es podran tractar dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o la afiliació sindical, així com el tractament de dades genètiques o biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida o orientació sexual d’una persona física.

   No obstant, les dades mencionades en l’apartat anterior sí que podran ser tractades, sempre i quan l’interessat hagi prestat el seu consentiment específicament (excepte prohibició normativa), quan el tractament sigui necessari per al compliment d’obligacions i drets específics del responsable, o bé per a protegir els seus interessos vitals o els d’una altra persona així com en aquells casos en els quals el tractament es dugui a terme per part d’una associació o fundació sense ànim de lucre. També es podran tractar aquestes dades personals quan el tractament sigui necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, quan els tribunals actuïn en l’exercici de la funció judicial, per raons d’interès públic essencial, per a fins de medicina preventiva o laboral, així com amb fins d’arxiu en interès públic o fins estadístics entre d’altres.

4. La normativa estableix el deure de confidencialitat respecte dels tractaments de dades personals, per la qual cosa no es podran cedir dades personals a tercers si no concorren els requisits necessaris, enunciats en l’apartat anterior. Així mateix, aquest deure s’ha de complir en relació a àmbits, tenint cura sempre de que no es revelin dades personals dels interessats sense el degut consentiment. D’aquesta manera s’han de tenir en compte els següents punts:

Als espais físics no es deixarà informació que contengui dades personals a un lloc visible, deixant aquesta sempre a bon resguard, per tal d’evitar intromissions indegudes

Respecte del personal de l’entitat, haurà de mantenir el deure de confidencialitat, sense poder comunicar dades personals sense la corresponent autorització.

S’hauran d’adoptar els mitjans tècnics per tal d’evitar qualsevol tipus de fuga d’informació que pugui contenir dades personals.

5. És obligatori complir amb el deure d’informaciócada cop que se sol·liciten dades personals dels interessats, informant-los de les dades del responsable del tractament, així com dels drets que poden exercir en relació a les seves dades personals i tenint en compte que s’ha de deixar constància fidedigna del consentiment que hagi prestat l’interessat. S’adjunta com a Annex I, un model de clàusula d’informació bàsica de protecció de dades que s’ha de posar a l’abast dels interessats, cada cop que en sol·licitem les seves dades (si no s’inclou aquest model, s’ha d’incloure una clàusula que contengui els mateixos apartats). Aquesta informació se’ls haurà de proporcionar tant si es tracta d’una sol·licitud en format paper o electrònic. Per a més informació sobre com exercir el deure d’informar, podeu consultar la Guía para el cumplimiento del deber de informar de l’autoritat de control, l’AEPD en el següent enllaç:

https://www.aepd.es/es/documento/guiamodelo-clausula-informativa.pdf-0 .

6. A més del deure d’informació a través de la clàusula d’informació bàsica de protecció de dades, s’ha de tenir disponible una informació més detallada sobre protecció de dades, que l’interessat pugui consultar en qualsevol moment. Aquesta informació, pot estar present a la corresponent pàgina web, i es denominarà, Política de Privacitat. S’adjunta com a Annex II un model de Política de Privacitat. Podeu consultar el decàleg de l’AEPD per a l’adaptació a l’RGPD de polítiques de privacitat a Internet en l’enllaç

https://www.aepd.es/es/documento/decalogo-politicas-de-privacidadadaptacion-rgpd.pdf.

7. A les pàgines web, és obligatori que hi figuri la Política de Privacitat, així com la Política de Cookies. S’Adjunta com a Annex III un model de Política de cookies. També és obligatori complir amb una sèrie d’obligacions respecte de l’ús de les cookies en les webs, que resumidament són les següents:

Si s’empren cookies de les declarades no exemptes (estan exemptes les d’ entrada de l'usuari, d'autenticació o identificació d'usuari únicament de sessió, de seguretat de l'usuari, de sessió de reproductor multimèdia, de sessió per equilibrar la càrrega, de personalització de la interfície d'usuari, i algunes cookies Plugin per intercanviar continguts) s’ha d’advertir als usuaris preceptivament mitjançant un avís en els qual s’esmentin els tipus de cookies emprades així com una redirecció a l’apartat web de la Política de cookies, on hi apareix la informació corresponent de manera detallada.

En l’avís de cookies, l’usuari ha de tenir l’opció d’acceptar o rebutjar les cookies, expressament. El consentiment per a l’ús de cookies és obligatori i si l’usuari no el presta no es podran activar les cookies, de manera que aquestes hauran de romandre inactives durant tota la navegació de l’usuari i, en el seu cas, fins que aquest presti el seu consentiment.

Per a més informació respecte de les obligacions que s’han de complir respecte de les cookies pot consultar la Guía sobre el uso de las cookies de l’AEPD:

https://www.aepd.es/es/documento/guia-cookies.pdf

8. L’AEPD també promou el principi de privacitat des de el disseny, per tal de que la protecció de dades estigui present des de els primers moments. Podeu consultar-ne la Guía de Protección de Datos por Defecto en el següent enllaç:

https://www.aepd.es/es/documento/guia-proteccion-datos-pordefecto.pdf

· NOTES PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ DE DADES

Són tractaments de dades personals aquells que suposin el tractament de dades com nom i llinatges, correu electrònic personal, número de telèfon, número de la Seguretat Social, número de DNI , NIE o passaport...

Sempre que puguem apreciar la presència de dades personals en els documents, actes o similars, estarem obligats a complir amb el disposat en la LOPDGDD i l’RGPD, sempre i quan no concorrin cap de les situacions exceptuades .

Quan facem fotografies en les quals hi apareguin persones, haurem de sol·licitar el respectiu consentiment, donat que la imatge és una dada personal i, a més, ve protegida per el dret d’imatge. En aquesta sol·licitud de consentiment, la persona interessada haurà d’identificar-se, plasmant el seu nom i número de DNI i haurà de prestar el consentiment específic per al tractament concret que es sol·liciti. A més en l’autorització, haurem de donar a l’interessat la informació bàsica de protecció de dades.

Quan es vulguin publicar dades personals als mitjans de comunicació i xarxes socials, generalment s’haurà de sol·licitar el consentiment dels interessats.

Es recomanable que les carpetes, documents o arxius físics que contenguin dades personals, estiguin guardats a llocs on no hi pugui accedir el públic i prenent la màxima precaució per tal d’evitar qualsevol tipus d’intromissió.

Respecte de les obligacions en relació a les pàgines web, s’ha de destacar que els Annexos que formen part d’aquesta guia són models que contenen els apartats requerits, sens perjudici d’altres models igualment vàlids. A més, donat que aquests Annexos són genèrics, cada Responsable del Tractament haurà d’adaptar les clàusules en ells exposades , i completar els apartats corresponents depenent del seu cas concret.

En relació amb els apartats que han de figurar a les pàgines web, s’ha de destacar que han d’estar a un lloc visible per a l’usuari i accessible a ell en qualsevol moment de la navegació (per exemple en la part inferior de tots els sites que visiti l’usuari). Aquests apartats han de figurar amb un tamany raonable que permeti una fàcil identificació per part de l’usuari.

Respecte de les obligacions anunciades en matèria de cookies, s’ha de poder acreditar el seu compliment. Per a acreditar que l’usuari ha prestat el consentiment per a l’ús de cookies, s’ha d’habitar la corresponent eina a la pàgina web, que permeti registrar la direcció IP de l’usuari en fer click a acceptar cookies, així com la data i hora exactes.

Les indicacions donades en aquesta guia són d’obligat compliment d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades. El seu incompliment total o parcial, pot donar lloc a una sanció per part de l’autoritat de control, l’AEPD, per la qual cosa recomanem seguir totes les indicacions i consultar la pàgina web de l’AEPD per a estar informats de qualsevol novetat en relació a la protecció de dades personals

ANNEX I: CLÀUSULA D’INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud ... / aquest formulari ...

Responsable del tractament:

Entitat ....

Finalitat del tractament i base jurídica:

les seves dades seran tractades per a ... i amb la base jurídica del consentiment prestat/l’execució del contracte en el qual vostè n’és part/l’obligació legal aplicable al responsable/ el compliment d’una missió realitzada en interès públic/l’exercici de poders públics/l’interès legítim.

Destinataris de les dades personals:

se cediran a ..., /No es cediran les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d’acord amb l’RGPD.

Termini de conservació de les dades personals:

... [termini] / les dades es conservaran el temps necessari per ... [criteri]

Existència de decisions automatitzades:

el tractament de dades possibilita la resolució de reclamacions/consultes/ ... de forma automatitzada, a l’efecte de realitzar perfils ...

Transferències de dades a tercers països:

les dades es transferiran a ... d’acord amb la Llei ..., amb la finalitat de ...

Exercici de drets i reclamacions:

la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s’escau, en els termes que estableix l’RGPD) davant el responsable del tractament, a la direcció ... o a l’adreça de correu del Delegat de Protecció de Dades ... indicant el dret que s’exerceix i aportant copia del DNI o document identificatiu vàlid.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegat de Protecció de Dades: ...

ANNEX II: POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posem a la seva disposició la següent informació:

Responsable del Tractament

Fundació d’Ajuda Integral a les Persones Monti-Sion Solidària, amb CIF G57999963, direcció a carrer Montevideo 3, 07006, Palma, número de telèfon 971241964 i correu electrònic https://montisionsolidaria.org

Finalitat del tractament

La finalitat principal amb la qual tractem les seves dades és determinar les persones que, per raó de la seva vulnerabilitat, son usuaris d’algun dels nostres progames.

Legitimació

La base de legitimació amb la qual tractem les seves dades personals és:

El consentiment prestat en el moment de l’entrevista.

Termini de conservació de les dades

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que els necessitem per tal d’utilitzar-les per a la finalitat per a la qual foren obtingudes i segons la base jurídica del tractament que se’ls aplica. Les conservarem mentre existeixi una relació de prestació de serveis i vostè no exerceixi el seu dret de supressió, oposició i/o limitació del tractament respecte de les seves dades personals, així com en aquells casos en què així ho exigeixi la legislació vigent.

En el cas de que vostè exerceixi algun dels seus drets, mantindrem la informació degudament bloquejada, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per la qual cosa es necessiti la seva recuperació.

Comunicació de dades personals

Les seves dades personals només es comunicaran o cediran a tercers quan vostè hagi prestat el seu consentiment expressament i de manera prèvia o bé quan sigui estrictament necessari per a l’execució del contracte del qual vostè n’és part així com en els casos estrictament establerts per la legislació (obligació legal aplicable al responsable/compliment d’una missió realitzada en interès públic/ l’exercici de poders públics/interès legítim).

Així mateix, la seva informació personal, estarà a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades.

Transferències internacionals

Tengui en compte que les transferències internacionals són aquelles realitzades a països no pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu (els països de la UE més Liechtenstein, Islàndia i Noruega)

No estan previstes transferències internacionals.

Xarxes Socials

Disposem de les següents xarxes socials: pàgina Web de la Fundació.

Tengui present que els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les seves dades personals en països no reconeguts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, recomanem que revisi les polítiques de privacitat d’aquests comptes.

Ús de cookies

Aquesta web pot utilitzar cookies per a facilitar la navegació dels usuaris a les seves pàgines web, així com realitzar la medició i anàlisi estadístics de la seva utilització. Per a més informació visiti la nostra Política de cookies.

Les cookies romandran inactives fins que vostè presti el seu consentiment per a que puguin utilitzar-se. En tot cas, recordi que aquelles cookies declarades exemptes no requeriran el vostre consentiment, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades així com a rebre informació o retirar el consentiment prestat, mitjançant les direccions postal i electrònica indicades.

En l’exercici dels seus drets haurà d’identificar-se, aportant una còpia del DNI o document oficial vàlid que permeti la seva identificació, indicant el dret que exerceix.

Veracitat de les dades prestades

Vostè es fa responsable de la veracitat de les dades personals que ens faciliti.

En el cas de què ens proporcioni dades de terceres persones, vostè és l’únic responsable d’haver obtingut el seu consentiment, de la seva veracitat i exactitud així com de remetre-li la informació recollida en aquest document.

Mesures de seguretat

Les dades personals seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb l’establert en la legislació vigent i es prendran les mesures de seguretat oportunes.

Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat serà revisada i actualitzada periòdicament i, en concret, quan es produeixin modificacions en la legislació.

Data de darrera actualització:

11 d’abril de 2022.

ANNEX III: POLÍTICA DE COOKIES

Política de cookies

A continuació recollim la nostra Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del disposat a l’art.22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Què són les cookies

Les cookies són dispositius que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. Generalment, les cookies poden servir per a finalitats molt diverses, com reconèixer-te com a usuari, personalitzar la manera per mostrar-te continguts, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació o altres.

En aquesta Política de cookies, exposem els usos específics que duen a terme les cookies.

Qui utilitza les cookies

Les cookies instal·lades en aquesta pàgina web són pròpies i/o de tercers, gestionades per ... amb la finalitat de ...

Vostè pot permetre o rebutjar les cookies, així com esborrar les seves dades de navegació (incloses les cookies) des del navegador que empri. Consulti les opcions i instruccions que ofereix el seu navegador per a fer-ho. Tengui en compte que si accepta les cookies de tercers, haurà d’eliminar-les des de les opcions del navegador.

Per a obtenir informació sobre les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers que s’identifiquen en aquesta política de privacitat, ha de revisar les seves corresponents polítiques.

Classificació de les cookies

Aquesta web utilitza cookies tècniques/ cookies de preferències o personalització/ cookies d’anàlisi o medició/ cookies de publicitat comportamental.

Taula detallada de les cookies emprades

Nom Titular Dades recopilades Finalitat Durada

Exemple:_ga Google Analytics Recopila ID de l’usuari diferenciar usuaris 24h

Recordi que vostè pot retirar el consentiment per a l’ús de cookies en qualsevol moment, i per a això haurà de deshabilitar-les. A continuació, exposem breument com deshabilitar les cookies des de els navegadors més emprats:

Internet Explorer 10

Ha d’accedir a “Opcions d’Internet”, pestanya “General”, seleccionar “Borrar” a la selecció d’historial d’exploració. A continuació desmarca totes les caselles excepte arxius temporals d’Internet i cookies. Fes click a “Borrar” i després a “Acceptar”. Finalitza tancant i obrint de nou el navegador.

Google Chrome 31

Ha accedir a "Configuració", "Mostra opcions avançades", "Privadesa", "Configuració de contingut". Per defecte apareix "Permetre que s'emmagatzemin dades locals (recomanat)".

Per no permetre les cookies, haurà de canviar a l'opció "No permetre que es guardin dades dels llocs".

Firefox versió 25

Ha accedir a menú "Opcions", "privacitat", i apareix "Recordar historial". A continuació, ha de marcar "Utilitza una configuració personalitzada per l'historial", i desactivar "Accept cookies". O "Accepta cookies" amb l'opció "preguntar sempre".

Opera 12

Ha d’accedir al menú "Configuració", "Opcions", a la pestanya "Avançat", apartat "Cookies". Per defecte apareix activada l'opció "Accepta Cookies". Per poder bloquejar cookie de tercers podem marcar l'opció "acceptar cookies només de el lloc visitat", o bloquejar amb l'opció "No acceptar cookies mai".

Safari 5

Haurà accedir a menú "Eines", "Preferències", en el qual tindrà activat "de publicitat i tercers" per defecte. Per impedir la instal·lació de cookies, haurà de canviar a l'opció "mai".

Per a més informació aneu als suports d'ajuda dels diferents navegadors.