• FORMACIÓ / FORMACIÓN

  CATALÀ

  PLA FORMATIU

  La persona voluntària és l’eix essencial per a dur a terme la tasca solidària a la Fundació Montisión-Solidària.

  La seva formació inicial i al llarg del procés de l’acció voluntària es fonamental i requereix una planificació acurada.

  La formació inicial sia presencial sia on-line serà impartida per una banda per la PLAVID i per altre per la pròpia Fundació per el que es refereix a la part interna i organitzativa de l’Entitat.

  Aquesta formació interna te que veure en lo que és i el que fa la Fundació. Explica els diferents programes que en formen part, els objectius, els recursos materials i humans i les funcions i tasques del voluntariat.

  Aquesta es pot ampliar amb conferències, xerrades i cursos d’especialització impartits des de la PLAVID per experts en les diferents àrees.

  El pla de formació del voluntariat es pot complementar amb mòduls formatius transversals de conscienciació i sensibilització medio-ambiental i igualtat.

  Cada dijous el voluntari/a d’acollida dona una atenció especial a les noves persones voluntàries, els hi demana si es troben bé al programa elegit i els facilita el canvi si ho desitgen.

  Comptam amb una Junta de Coordinadors que es reuneix mensualment. els Coordinadors/es són els encarregats de fer arribar els acords i les tasques que es deriven a la resta del voluntariat del seu programa. En aquestes reunions es detecten les necessitats que tenen aquestes durant el desenvolupament de les tasques/activitats.

  A aquestes reunions es convida al voluntariat nou del mes.

  Cada any s’organitza una assemblea a la qual assisteix tot el voluntariat com espai de intercanvi, coordinació i participació.

  Les aportacions i suggeriments del voluntariat es recullen a les diferents actes i a les demandes directes que es poden fer al departament de recursos humans de la Fundació.

  Es valora especialment la participació activa en les reunions convocades per reflexionar sobre els resultats i els reptes del projecte i en les destinades a fomentar l’esperit d’equip.

  ESPAÑOL

  PLAN FORMATIVO

  La persona voluntaria es el eje esencial para llevar a término la tarea solidaria en la Fundació Montisión-Solidària.

  Su formación inicial y a lo largo del proceso de la acción voluntaria es fundamental y requiere una planificación.

  La formación inicial sea presencial u on-line será impartida por una parte por la PLAVID y por otra por la propia Fundación en lo que hace referencia a la parte interna y organizativa de la entidad.

  Esta formación interna tiene que ver con lo que es y lo que hace la Fundación. Explica los diferentes programas que forman parte, los objetivos, los recursos materiales y humanos y las funciones y tareas del voluntariado.

  Esta se puede ampliar con conferencias, charlas y cursos de especialización impartidos desde la PLAVID por expertos en las diferentes áreas. El plan de formación del voluntariado se puede complementar con módulos formativos transversales de concienciación y sensibilización medio-ambiental y de igualda

  FOTOS

  X < >
  X < >

  Cookies

  Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar el contenido, analizar el tráfico y guardar sus preferencias. Puede aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en 'Aceptar cookies'.

  Condiciones uso y privacidad Guia D'Imatge Corporativa Politicas de Cookies